Àrees d’acció

Voluntariat

Des de SED Catalunya promovem el voluntariat des de diferents formes. A través de les campanyes de camps de treball-missió (CTM) i de les formacions d’introducció a la solidaritat internacional (ISI), facilitem experiències CTM-ISI a diferents països i comunitats del Sud, on la solidaritat esdevé un vincle transformador per a les voluntàries.

Igualment, el funcionament propi de SED Catalunya és facilitat i promogut per persones voluntàries que formen part dels equips de formació, educació i incidència i els grups locals (Lleida, Girona i Mataró).

Incidència i Educació per a la Justícia Global

Sóm especialistes en educació i Drets dels infants (DDI). Al Nord i al Sud, facilitem diversitat de processos d’aprenentatge en relació amb desenes de centres educatius, així com recursos i eines per al treball i conscienciació dels drets dels infants.

Promovem la presa de consciència entorn la justícia, les relacions Nord-Sud, les dinàmiques de consum i ecologia, la cultura de Pau i la consciència crítica. Això ho fem a través d’activitats pròpies del món del lleure, a partir d’unitats didàctiques multidisciplinars per a escoles, a través de projectes d’aprenentatge per servei (ApS), i col·laborant en la tutoria de treballs de recerca de batxillerat.

La nostra incidència política es tradueix en la promoció i creació de recursos de treball en relació amb els DDI i la ciutadania global, així com també els processos d’Aprofundiment en la Solidaritat Internacional (ASI).

Cooperació

Treballem al costat d’organitzacions locals empoderant-les i posant la nostra experiència al seu servei. Apliquem la perspectiva de gènere i promovem criteris de sostenibilitat ambiental en els projectes que realitzem arreu.