7 eines per avaluar projectes d’APS a l’escola

L’avaluació és possible i importantíssima en els projectes d’Aprenentatge per Servei APS.
Socrative, rúbriques d’avaluació i rutines de pensament.

El títol és prou clar i no cal que donem massa més explicació. Sí que cal deixar clar que ja vàrem escriure el què-qui-com de l’avaluació de projectes d’Aprenentatge per Servei en un altre moment, i també recomanem la bona feina que han fet les amigues del Centre Promotor de l’APS abans que nosaltres.

 • Rúbriques d’avaluació

Les rúbriques d’avaluació són una eina que ens obliga a presentar els objectius dels projectes pedagògics que realitzem. També ens permet realitzar autoavaluacions i coavaluacions i, fins i tot, reavaluacions; Posat que els alumnes saben què se’ls demana i què han d’assolir, ténen l’objectiu clar.

Finalment, les rúbriques d’avaluació es mostren especialment útils a l’hora de valorar objectius competencials, una de les dificultats dels models d’avaluació tradicionals.

Rúbrica d’avaluació competències transversals APS-exemple

 • Carpetes d’aprenentatge

Les carpetes d’aprenentatge són un instrument d’avaluació que facilita a l’alumnat fer un recull d’evidències dels seus aprenentatge. Té el seu orígen en els àlbums infantils i en els portafolis de l’estudiantat de disciplines com el disseny o l’enginyeria, de manera que és òptim per a qualsevol etapa educativa. En projectes d’APS ens poden ajudar a mostrar i justificar l’evolució en estructures de pensament i també els processos de recerca i disseny del servei.

Segons la Xarxa de Competències Bàsiques de Catalunya hi ha 6 elements que ens faciliten el disseny de carpetes d’Aprenentatge. Aquí tens l’enllaç al document complert, i també un resum:

 1. Escollir els materials inclosos a la carpeta i justificar-ne la seva addició en base als aprenentatges que ens mostren.
 2. Decidir-ne una organització narrativa en clau de progrés.
 3. Incloure noves propostes no pròpiament treballades a l’aula.
 4. Incloure productes dels diferents moments d’aprenentatge.
 5. Donar compte dels processos seguits en la recerca o el disseny del servei.
 6. Ha de permetre mostrar el procés a persones que no hi han tingut part com ara familiars, altres companys de l’escola o el barri.
 • Mapes mentals i pensament visual

Els mapes mentals, esquemes, dibuixos i diagrames són algunes de les metodologies que tenim per a promoure aprenentatges a partir del pensament visual. Es tracta de representar idees, conceptes i processos a partir de jerarquies de colors, formes, icones i lletres. N’hi ha exemples a munts, per exemple aquí.

En APS ens pot servir per a planificar els processos i també per a mostrar el mapa de relacions entre l’escola i entitats externes. També ens servirà per a mostrar gràficament els aprenentatges i les idees involucrades en l’etapa de recerca, i la seva interconnexió.

hand-drawn-mm-example-3

Per exemple un mapa dels diferents sistemes del cos humà pot ser una primera fase per a un APS amb el Banc de sang.

 • Narració de textos

És clar que sí! La redacció i l’expressió escrita és un dels recursos més importants per tal de relatar els processos. Si bé pot ser la metodologia més acadèmica, també ens permet incloure elements novedosos. Des dels diferents recursos de la narrativa, podem oferir a l’alumnat molts registres diferents per a donar fe del seu procés, i també hi podem afegir aspectes rellevants com el seu parer, les seves impressions subjectives i les idees o passes desestimades.

Una estructura clàssica de Plantejament-Nus-Desenllaç encaixa amb el plantejament que oferim des de SED per als projectes d’APS, especialment en la fase de recerca,  però també ens permet relatar la coneixença de l’organització, l’acció o servei i, finalment, el comiat i els aprenentatges, a mode de reflexió moral, per exemple.

 • Blogs i videoblogs

Si volem aprofundir en els mitjans digitals o fer-los servir com a elements de motivació per a l’alumnat podem agafar metodologies com el videoblog o el diari personal (per exemple a través d’Instagram). Un dels avantatges és que la comunicació exterior passa a ser part del procés i no només la seva conclusió.

L’elaboració de videos o imatges acompanyades de textos en què l’alumnat exposa les passes que va realitzant de forma instantània ens ajuden a captar la immediatesa i permeten tenir un registre de l’evolució del pensament, així com valorar el grau de motivació i implicació dels joves en el seu projecte d’APS.

Aquesta eina també ajuda a mostrar de forma fidedigna les expectatives que l’alumnat posa en el projecte i com aquestes expectatives es van acomplint o frustrant. La Juliana és una de les videobloggers que treballa a Adolescents.cat, és una crack explicant el que fa i el que pensa, així com relatant-ne les impressions.

 

 • Rutines de pensament

Les rutines de pensament serveixen per a promoure el pensament crític i reflexiu. Ajuden també a tenir en compte el procés de canvi del pensament i són una bona eina per a identificar problemes, organitzar el treball i planificar la solució en casos de projectes d’Aprenentatge per Servei, o en qualsevol tipus de projecte d’aprenentatge basat en problemes. Una de les claus per a l’èxit de les rutines de pensament és precisament que siguin rutines, és a dir que siguin processos que es vagin repetint.

En aquest document et facilitem un exemple de rutina de pensament a mode d’exemple, que es podria emprar a l’hora de registrar i avaluar el progrés de l’alumnat, però a internet n’hi ha milers d’exemples.

Rutina de pensament APS-exemple

 • Socrative

Socrative és, bàsicament, una eina per a realitzar exàmens tradicionals d’una forma que facilita la feina de correcció i de registre dels resultats, a l’hora que té una presentació novedosa per a l’estudiantat.

A través d’aquest programa es poden fer exàmens de tipus test, de resposta certa o falsa i també amb respostes curtes. Es mostra com a una bona eina per avaluar l’impacte de trobades, videos o xerrades amb entitats externes a l’escola, i també per medir els coneixements extrets de les fases de recerca.

En aquest video es presenta l’eina: